Skip to content
naar overzicht

Oudercommissie

Doel van de Oudercommissie

 • Ondersteunen bij de coördinatie en uitvoering van groepoverstijgende schoolactiviteiten, om zo het prettige, veilige en inspirerende schoolklimaat te bevorderen.
 • Verantwoordelijk omgaan met de jaarlijkse ouderbijdrage.
 • Aanspreekpunt zijn voor ouders: wij van de OC horen graag welke wensen en leven bij ouders.

De leden

 • Denise Boers
 • Naomi thoomes
 • Anneke Schaak
 • Jasper Peen
 • Ciska Feberwee
 • Maria Paula Cassina
 • Ryanne Wilmot Klink

Wat doen we concreet?

De OC organiseert gedurende het schooljaar diverse activiteiten in nauwe samenwerking mét en onder verantwoordelijkheid ván het schoolteam. Tevens zijn er activiteiten/festiviteiten op school waarbij de OC ondersteunende diensten verleent. De OC heeft altijd overleg met de voor deze activiteit verantwoordelijke leerkracht uit het schoolteam. De afgelopen jaren hebben wij in meer of mindere mate onze medewerking verleend bij de volgende activiteiten:

 • ondersteunen en verzorgen van de activiteiten rond Sinterklaas en de Paasviering
 • verzorgen van het Kerstfeest
 • versieren van de school voor de verschillende activiteiten gedurende het schooljaar
 • verzorgen van de activiteiten rondom het voorleesontbijt
 • begeleiden organisatie rond de schoolfotograaf
 • ondersteunen bij de sportdagen
 • verzorgen van de festiviteiten bij het afscheid van groep 8

Buiten de activiteiten die we in samenwerking met het schoolteam uitvoeren heeft de oudercommissie ook de verantwoordelijk op zich genomen voor het registreren van deelname aan de Avondvierdaagse en verdere verzorging van de deelnemers tijdens dit evenement.

We vergaderen maximaal éénmaal per maand gezamenlijk en afhankelijk van de activiteiten zijn er meerdere commissievergaderingen mogelijk. De adjunct-directeur van de school (Jelle Weeda) woont de vergaderingen van de OC bij en vertegenwoordigt zo de school in de OC.

Alle genoemde activiteiten worden vooral mede gefinancierd vanuit de door ouders betaalde ouderbijdrage. De vaststelling van de ouderbijdrage komt tot stand door de uitgaven van vorig schooljaar en de begroting van komend schooljaar op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt in overleg tussen oudercommissie, kascontrolecommissie, medezeggenschapsraad en directie.

Opgeven voor een activiteit

In beide gebouwen van school hangt in de hal een bord (in de vorm van een spiegel met houten omlijsting in het schoollogo) waarop informatie te vinden is. We gebruiken de borden om ouders te vinden voor het helpen bij verschillende activiteiten. Nadrukkelijk willen we zeggen dat er geen verplichting is om meerdere keren in te schrijven om te helpen. Als je een enkele keer meehelpt, is een school met de omvang van de onze al gauw prima geholpen en zijn wij al erg blij.

Korte OC-verslagen

De OC vergadert eens per maand. Ben je benieuwd wat er besproken is en ondernomen wordt? U kunt de samenvatting van de laatste vergadering opvragen via oc@deridderhof.net. De belangrijkste zaken worden gemeld in het Ridderhofnieuws.

Suggesties of ziting nemen?

Heb je suggesties voor of vragen aan de OC? De leden van de OC staan niet alleen voor je kinderen, maar ook voor jou klaar! Dus schroom niet, benader ons gewoon. Je kunt de OC bereiken via de brievenbus op school of (sneller) via de e-mail (oc@deridderhof.net) of via twitter (@ORRidderhof). Mocht je interesse hebben om nauwer betrokken te zijn (bijvoorbeeld als lid van de OC). Je bent van harte welkom!