Skip to content
naar overzicht

Verlof aanvragen

Alleen in bijzondere situaties is het mogelijk af te wijken van de in Utrecht vastgestelde schoolvakanties. Een verzoek hiervoor kan je indienen bij de directie. De leerkracht van je kind heeft hiervoor een speciaal formulier. U kunt het formulier ook zelf afdrukken en inleveren bij de directie of de leerkracht van uw kind. De directeur toetst vervolgens je verzoek. Bij twijfel adviseert de afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht.

Gedeeltelijk leerplichtig vanaf 4 jaar

In Nederland gaan kinderen naar school als ze vier jaar zijn. Hoewel een kind van vier jaar niet leerplichtig is, zijn de schooltijden en regels voor verzuim in principe van toepassing. Wanneer een vierjarig kind de school een dag of middag niet bezoekt, gaan we ervan uit dat je de leerkracht hierover tijdig informeert.

Leerplichtig vanaf 5 jaar

Een kind is leerplichtig als het vijf jaar is. Je kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat het vijf jaar is geworden. Voor kinderen van vijf jaar is vrijstelling van de school toegestaan voor vijf uur per week. Extra verlof mag alleen worden toegekend voor religieuze feestdagen, gewichtige omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders. Een verzoek voor een vrije middag, bijvoorbeeld vanwege een weekendje weg of om eerder op een vakantiebestemming te zijn, wordt niet gehonoreerd.

Religieuze feestdagen

Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van onderwijs vanwege plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bijvoorbeeld religieuze feestdagen als Suikerfeest en Offerfeest. De ouders stellen in zo’n geval de directeur uiterlijk twee dagen van te voren op de hoogte.

Gewichtige omstandigheden

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals het bijwonen van een huwelijk, ziekte, een sterfgeval, waardoor een kind de school niet kan bezoeken. Een verzoek tot verlof vanwege gewichtige omstandigheden dient, indien mogelijk vooraf, te worden ingediend bij de directeur. Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden toegekend.

Aard van het beroep van (één van) de ouders

Indien ouders vanwege de specifieke aard van hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan, is verlof mogelijk voor maximaal tien dagen. Dit verlof is niet toegestaan tijdens de eerste twee weken van het schooljaar. Een verzoek om extra vakantieverlof dient tijdig te worden ingediend bij de directeur.

Ongeoorloofd verzuim

Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim stuurt de directeur een schriftelijke waarschuwing naar de ouders en bespreekt het verzuim met de ouders. De directeur kan besluiten om het verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht ziet toe op de naleving van de Leerplichtwet. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en/of ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek.